Jak działa LN z androida – film i wywiad z CEO

eclair
“Przewiduję, że zrobimy produkcyjną transakcję LN w dniu w którym aktywuje się segwit” – to i wiele więcej napisał nam CEO firmy ACINQ w wywiadzie, którego zgodził się udzielić specjalnie dla nas. Oprócz wywiadu prezentuję film pokazujący jak działa Lightning Network w wersji testowej.

Niedawno firma ACINQ wypuściła wersję portfela Bitcoin wspierającego ich własną implementację Lightning Network o nazwie Eclair  (z francuskiego: błyskawica). Jest to portfel działający pod Andoidem, a ponieważ segwit dla Bitcoina jeszcze nie działa, portfel funkcjonuje póki co w sieci testowej. Autorzy stworzyli też stronę, na której można kupić wirtualną kawę płacąc wirtualnym bitcoinem z sieci testowej. Postanowiłem sam sprawdzić jak to działa i nagrałem krótki filmik:

Przy okazji postanowiłem przeprowadzić mały wywiad z CEO projektu, panem Pierre-Marie Padiou. Publikuję zarówno oryginał po angielsku jak i wersję przetłumaczoną (wersja oryginalna na końcu artykułu):

 

LN jest tworzony przez wiele grup takich jak Lightning Labs, Blockstream itp. Cięgle jednak nie mamy jeszcze żadnego wydania nadającego się na produkcję. Dlaczego? Czy są jakieś poważne problemy do rozwiązania? Jeśli tak, jaki jest największy problem lub wyzwanie?

Największe problemy są już za nami, jednak ciągle jesteśmy na etapie kończenia specyfikacji (https://github.com/lightningnetwork/lightning-rfc). Diabeł tkwi w szczegółach i nadal jest dużo rzeczy do ogarnięcia, więc staramy się zrobić to dobrze a to zabiera czas.

Przewidujecie, że wszystkie implementacje LN tworzone przez różne grupy takie jak Lightning Labs czy Blockstream będą ze sobą kompatybilne i będą tworzyć pojedynczą sieć LN?  A może powstanie kilka sieci LN i będzie trzeba budować jakieś mosty między nimi?

Jak najbardziej, będą kompatybilne, taki jest nasz cel. Przez ostatnie 6 miesięcy pracowaliśmy ramię w ramię z tymi firmami każdego tygodnia, jeśli nie codziennie. Ten cel to z całą pewnością stworzenie pojedynczej, inter-operacyjnej sieci LN. Własnie zaczęliśmy testy kompatybilności pomiędzy eclair i  lightning-c tworzonego przez Blockstream, lnd powinien pójść w nasze ślady wkrótce.

Przewidujecie, że jest szansa by wydać wersję produkcyjną Eclair w tym roku?

Przewiduję, że zrobimy produkcyjną transakcję LN w dniu w którym aktywuje się segwit. Jesteśmy przekonani, że pierwsza wersja eclair powinna być wypuszczona przed końcem roku. Zorganizowanie sieci i osiągnięcie statusu pełnego działania zamie jednak czas.

Wierzę, że w przyszłości LN będzie działał między-blockchainowo. To powinno umożliwić płacenie przy użyciuPreview LTC nawet jeśli odbiorca chce otrzymać BTC.  Zgadzasz się ze mną?

Transakcje między-blockchainowe są możliwością oferowaną przez LN i użycie tego w sposób, który opisujesz będzie możliwy. Czy taka możliwość będzie odgrywała istotną rolę w przyszłości, tego nie wiem.

Jeśli tak, czy jest do duży krok między LN bazującym na pojedynczym blockchainie, a LN bazującym na wielu blockchainach?

Nie szczególnie, i własnie przygotowujemy specyfikację (np. dodajemy informację o tym, na którym blockchainie jestem) więc wszystko będzie działać kiedy będziemy gotowi.

ACINQ powinien generować jakiś przychód prędzej czy później. W jaki sposób planujecie zarobić pieniądze na Eclair?

Wierzymy, że LN będzie duży i planujemy oferować produkty i serwisy w tym nowym ekosystemie. Na przykład, będziemy dostarczyć usług sprzedażowych ułatwiających akceptowanie płatności LN.

Większość ludzi będzie używało telefonów komórkowych do płacenia (zwłaszcza do mikropłatności). Myślisz, że telefon będzie tworzył kanały płatności z innymi użytkownikami czy raczej z hubami [profesjonalnymi pośrednikami]?

Bardzo ciężko przewidzieć jaki kształt będzie miała sieć i wiele czynników będzie pchać sieć w kierunku centralizacji lub decentralizacji. Najlepsze, co możemy zrobić w tym momencie, to upewnić się, że sieć jest skonstruowana w ten sposób, żeby praktycznie każdy był w stanie uruchomić węzeł. Wkładamy w to wiele pracy wraz ze wszystkimi współpracującymi developerami LN. Uważamy,że w pełni scentralizowana sieć Lightning Network nie byłaby konkurencyjna w stosunku do tradycyjnych systemów płatności jak VISA.

Która z tych dwóch metod jest lepsza w waszej perspektywy?:
a) Mobilny portfel sam zbiera informacje o topologii sieci i sam wyszukuje drogę do odbiorcy płatności.
b) Mobilny portfel otwiera kilka kanałów płatności (prawdopodobnie z hubami) i w momencie w którym zamierza wysłać płatność, po prostu odpytuje każdego z hubów  informacje. Następnie porównuje wyniki i wysyła płatność przy użyciu tego huba, który oferuje najniższe fee oraz najkrótszy czas transakcji.

Zmierzamy w kierunku a). Pozwolenie użytkownikom wyliczyć ścieżkę (tzw. source routing) jest bardziej złożone (w rzeczy samej, nie aż tak złożone dopóki nie osiągniemy dużej skali), ale dostarcza o wiele większej gwarancji w kwestii prywatności oraz odporności na cenzurę. Pozwala użytkownikom na określenie własnego kompromisu pomiędzy prywatnością a kosztem [danej transakcji] z dużą dokładnością. Tak, jak jest to w tej chwili zaprojektowane, płatności w pełni używają trasowania cebulowego (onion-encrypted) i oferują bardzo duży poziom prywatności, większy niż aktualnie stosowane transakcje on-chain. Ponadto jeśli osiągniesz a), zawsze jeszcze możesz osiągnąć b), podczas gdy nie jest to możliwe w drugą stronę.

9. Jakie są wasze plany na kolejne miesiące? Możemy oczekiwać jakiś nowych wersji portfela Eclair lub innych produktów?

Nasz najbliższy cel, to ukończyć pierwszą wersję specyfikacji i osiągnąć pełną kompatybilność z innymi implementacjami. Kiedy to zostanie osiągnięte, będziemy w stanie uruchomić Lightning Network na sieci głównej (mainnet). Bardzo ekscytujące czasy przed nami!

 

Wersja oryginalna wywiadu:


1. LN is developed by several other groups like Lightning Labs, Blockstream etc. Still we don’t have any production version released. Why? Are there some serious issues to solve? If yes, what is the biggest issue or challange?

Biggest issues are behind us, but we are still in the process of finishing the spec (https://github.com/lightningnetwork/lightning-rfc). Devil is in the detail, and there are a lot of things to cover and a lot at stake, so we are trying to get it right and it takes time.

2. Do you thing all those LN solutions developed by other groups like Lightning Labs and Blockstream will be compatible and can all build single LN network? Or we will have several LN networks and try to build some bridges between them?

Absolutely, they will be compatible, that’s our goal. During the last 6 months, we are been working hand in hand with those companies every week if not every day. The goal is definitely to have a single interoperable LN. We have already started interoperability tests between eclair and Blockstream’s lightning-c, lnd should follow very soon.

3. Do you predict there is a chance to release Eclair production version this year?

I predict that there will be a Lightning transaction in production the day segwit activates. We are confident a first version of eclair should be released before the end of the year. Bootstrapping the network and reaching full operational status will take time though.

4. I believe in the future LN will work cross-blockchains. That would enable to pay using LTC even if receiver would like to get BTC. Do you agree with me?

Cross-blockchain transactions are a possibility offered by Lightning, and the use case you describe will be possible. Whether or not this capability will play an important role in the future I do not know.

5. If yes, is this big step from LN based on single blockchain to LN based on multiple blockchains?

Not really, and we are already preparing specifications (eg: adding the notion of what blockchain am I on) so that everything is in place when we are ready.

6. ACINQ should generate some income sooner or later. How do you plan to earn money on Eclair?

We believe LN will be big and we plan to offer product and services in this new ecosystem. As an example, we will be providing merchant services to facilitate accepting LN payments.

7. Most people will use mobile phones for payments (especially micro payments). Do you thing such mobile phone will establish payment channels with other users or rather with hubs?

It is very difficult to know what shape the network will have as they are a lot of factors that comes into play and push either in favor or against decentralization. The best we can do at this point is make sure that LN is designed so that anybody is realistically able to run a node. And we put a lot of work into that with all fellow LN developers. We believe that a fully centralized Lightning Network won’t be competitive when compared to traditional payment systems like VISA.

8. Which of those two methods is better from your perspective?:
a) Mobile wallet collects network topology information and search for the best route alone.
b) Mobile wallet opens few channels (probably with hubs) and when needs to send payment, just ask each hub for information. Then compares results and send payment by hub that offers the best fee and transfer time.

We are aiming towards a). Letting the user compute the route (a.k.a. source routing) is more complex (actually not that complex before we reach a huge scale), but it provides far better guarantees in terms of privacy and non-censorability, and allows users to define the privacy/cost tradeoffs with a very fine granularity. As it is designed now, payments are fully onion-encrypted and provide a very strong level of privacy, better than on-chain payments actually. Furthermore, if you can do a) then you can do b), whereas the opposite is not true.

9. What are your plans for next months. Can we expect some new releases of Eclair wallet or other products?

Our immediate goal is to finalize a first version of the spec and reach full interoperability with other implementations. Once this is done we will be able to bootstrap the Lightning Network on mainnet. Very exciting times ahead!


Chcesz wiedzieć więcej o Lightning Network? Zapraszam na grupę Lightning Network Polska na facebooku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.